استکر-کتن کن اتوماتیک

این دستگاه با قرار گیری پشت دستگاهی چرمسازی ،پوست را از دستگاه گرفته و روی هم به هر نحوی پهن می کند.

۱-افزایش سرعت تولید تا ۴۰ درصد

۲-یکنواختی چیدمان

۳-حذف ۲ کارگر از کار سنگین