درباره ما

ماشین سازی هیدروچرم فعالیت خود را از سال 1362 در محلی به مساحت 300 متر مربع در خیابان فداییان اسلام  شروع کرده و در سال   1381 به واحدی با 8450 متر مربع در شهرک صنعتی چرمشهر ورامین انتقال یافت است.

هدف از ایجاد این مجموعه ساخت ماشین آلات چرمسازی سنگین بوده تا صنعت چرمسازی کشور را ارتقا دهد و تامیین نیاز صنایع چرمسازی داخلی و خارجی  نموده که منجر به صادارات بیش از 30 دستگاه به کشورهای همسایه شده است.

در این میان ایجاد اشتغال برای 30 نفر به صورت مستقیم وبیش از 200 نفر به صورت غیر مستقیم صورت گرفته است.

باور به تولید داخلی و استفاده از تجهیزات و متخصصین داخلی سر لوحه این واحد تولیدی بوده.

آموزش به نیروهای متخصص در جهت نگهداری و تعمیرات همواره در اولویت بوده.